Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 689/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Marta Witoszyńska

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agio Wierzytelności (...) 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą

w W.

przeciwko Z. G.

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 19 lutego 2020 r., sygn. akt VIII C 2092/18

1.  odrzuca apelację pozwanego,

2.  oddala apelację powoda,

3.  zasądza od Agio Wierzytelności (...) 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. na rzecz Z. G. kwotę 110,70 (sto dziesięć i 70/100) zł brutto tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym wywołanym apelacją powoda,

4.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi na rzecz adw. A. B. kwotę 73,80 (siedemdziesiąt trzy i 80/100) zł brutto tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego udzielonego pozwanemu z urzędu w postepowaniu apelacyjnym wywołanym apelacją pozwanego.