Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 865/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2021 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI, I WYDZIAŁ CYWILNY

w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Zyskowska-Jadczak

Protokolant: sek. sąd. S. D.

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa W. G.

przeciwko Skarbowi Państwa-Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Ł.

o zapłatę

I . w sprawie o sygnaturze akt I C 865/18

1.  zasądza od Skarbu Państwa – Dyrektora Aresztu Śledczego w Ł. na rzecz W. G. kwotę 5.000 (pięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 października 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego W. S. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych 60/100) brutto tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu W. G.;

4.  nie obciąża W. G. obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej;

5.  nie obciąża W. G. obowiązkiem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Łodzi;

II. w sprawie o sygnaturze akt I C 1186/19 połączonej do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt I C 865/18

1.oddala powództwo;

2.nie obciąża W. G. obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz strony pozwanej;

3.nie obciąża W. G. obowiązkiem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Łodzi.

Anna Zyskowska-Jadczak