Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 380/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Protokolant: sekr. sąd. Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa P. J.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w S.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w S. na rzecz powoda P. J. kwotę 117.676,76 zł (stu siedemnastu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu sześciu złotych siedemdziesięciu sześciu groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwot:

- 116.850 zł (stu szesnastu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu złotych) od dnia 17 września 2018 r.

- 489 zł (czterystu osiemdziesięciu dziewięciu złotych) od dnia 28 lutego 2018 r.

II zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 13.561 zł (trzynastu tysięcy pięciuset sześćdziesięciu jeden złotych) tytułem kosztów procesu.