Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2116/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Barbara Kempa

Protokolant - sekr. Sądowy P. C.

po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2021 roku

na rozprawie

sprawy (...) Spółka Akcyjna w Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem M. Ł.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania (...) Spółki Akcyjnej w Ł.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.:

z dnia 11 września 2019 roku dotyczącej M. Ł. ;

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego: kwotę 90 ( dziewięćdziesiąt) złotych.