Pełny tekst orzeczenia

Sygn. Akt X Gc 141/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2020r.

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO. Eryk Dąbrowski

po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2020r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Banku (...) spółki akcyjnej w W.

przeciwko M. B.

o zapłatę

1.  zasądza do M. B. na rzecz (...) Banku (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 79 067,44zł. (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści cztery grosze) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy procentowej kredytu lombardowego NBP liczonymi od dnia 4 czerwca 2019r. do dnia zapłaty;

2.  umarza postępowanie co do żądania zasądzenia odsetek liczonych według dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych;

3.  zasądza do M. B. na rzecz (...) Banku (...) spółki akcyjnej w W. kwotę 9 371zł. (dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Z/ odpisy wyroku doręczyć pełnomocnikowi powódki oraz – z pouczeniem o zaskarżalności – pozwanemu.