Pełny tekst orzeczenia

Sygn. Akt X GC 833/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 stycznia 2021r.

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO. Eryk Dąbrowski

Protokolant: Urszula Kołodziejska

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko (...) K.

o zapłatę

1. zasądza od (...) K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 157 000zł. (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot:

a) 43 000zł. (czterdzieści trzy tysiące złotych) za okres czasu od dnia 4 sierpnia 2017r. do dnia zapłaty;

b) 114 000zł. (sto czternaście tysięcy złotych) za okres czasu od dnia 2 maja 2018r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od (...) K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 13 267zł. (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.