Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1084/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Maria Reśko

po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. w Nowym Sączu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki J. M. kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w następujący sposób:

a.  od kwoty 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia zapłaty

b.  od kwoty 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) od dnia 16 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty

II.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki J. M. kwotę 2.210,29 zł (dwa tysiące dwieście dziesięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), tytułem odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia zapłaty;

III.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

IV.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki J. M. kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych), tytułem kosztów zastępstwa prawnego;

V.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego Nowym Sączu) od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwotę 2.881,17 zł (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych siedemnaście groszy), tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona oraz tytułem wydatków na opinię biegłego poniesionych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować wyrok i zakreślić sprawę w rep. C,

2.  odpis wyroku doręczyć pełnomocnikowi powoda oraz pełnomocnikowi pozwanego,

3.  kal. 7 dni;

4.  po prawomocności proszę przeksięgować niewykorzystaną zaliczkę uiszczoną w sprawie przez pozwanego na konto dochodów.

N., dnia 7.04.2021 r.

Sędzia Maria Reśko