Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 122/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...)

przeciwko Syndykowi masy upadłości (...) S.A. w W. w upadłości likwidacyjnej

o zapłatę 19898,52 zł

I zasądza od pozwanego Syndyka masy upadłości (...) S.A. w W. w upadłości likwidacyjnej na rzecz powoda Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...) kwotę 19898,52 zł ( dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze ) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 23918,52 zł ( dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze ) za okres od dnia 2 kwietnia 2018 r. do dnia 25 czerwca 2018 r.;

II zasądza od pozwanego Syndyka masy upadłości (...) S.A. w W. w upadłości likwidacyjnej na rzecz powoda Skarbu Państwa – Starosty Powiatu (...) kwotę 3600,00 zł ( trzy tysiące sześćset złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego Syndyka masy upadłości (...) S.A. w W. kwotę 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ) tytułem opłaty sądowej od pozwu.

Sędzia Lidia Grzelak