Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II W 2154/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Urlińska

Protokolant: Klaudia Meresta

w obecności oskarżyciela publ. -

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021r.

sprawy W. U.

s. M., R. z domu W.

(...) r. w B.

obwinionego o to, że:

w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 16:45 w O., przy ul. (...) w sklepie (...), nie zasłonił ust i nosa, nie stosując się do obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maseczki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C.-19.

tj. wykroczenie z art. 54 kw w związku z art. 46a ust. 1 zwalczanie i zapobieganie chorób zakaźnych ludzi i art. 46a ust. 2 zwalczanie i zapobieganie chorób zakaźnych ludzi w związku z art. 46b pkt 1-6 i 8-12 zwalczanie i zapobieganie chorób zakaźnych ludzi w zw. z §19 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z 13.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.

ORZEKA:

I.  Obwinionego W. U. uniewinnia od popełnienia zarzucanego mu czynu,

II.  Koszty postepowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE

1)  odnotować

2)  za 7 dni

O., dn. 21 stycznia 2021.