Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 808/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: S.O.O. Eryk Dąbrowski

Protokolant: sekr. Sąd. Urszula Majewska

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w C.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę kwoty 79 902,15zł. (sygn. akt X Gc 808/19)

oraz sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w C.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę kwoty 102 306,48zł. (sygn. akt X Gc 835/19)

oraz sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w C.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę kwoty 106 421,20zł. (sygn. akt X Gc 871/19)

oraz sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w C.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę kwoty 79 733,52zł. (sygn. akt X Gc 827/19)

I

1.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 71 911,93zł. (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 lutego 2019r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 7 930zł. (siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

II

1.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 92 075,83zł. (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 marca 2019r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 8 938zł. (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III

1.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 95 779,08zł. (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiem groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 marca 2019r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 9 122,50zł. (dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

IV

1.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 71 760,16zł. (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych szesnaście groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2019r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz (...) spółki jawnej w C. kwotę 7 921,90zł. (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania.