Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 104/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Justyna Marciniak

Ławnicy: Grzegorz Butryn, Barbara Olewniczak

Protokolant: sekretarka O. W.

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa W. S.

przeciwko A. R.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za czas choroby

I.  Zasądza od pozwanego A. R. na rzecz powoda W. S. kwotę 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście złotych 00/100) tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;

II.  Zasądza od pozwanego A. R. na rzecz powoda W. S. kwotę 2.485,15 zł (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 15/100) tytułem wynagrodzenia za cas choroby za okres od dnia 28.05.2020 r. do dnia 08.06.2020 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 09 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty;

III.  Wyrokowi w pkt I i II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności co do całości;

IV.  Zasądza od pozwanego A. R. na rzecz powoda W. S. kwotę 335,00 zł (trzysta trzydzieści pięć złotych 00/100) tytułem kosztów procesu.

Sędzia Justyna Marciniak

Grzegorz Butryn Barbara Olewniczak