Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ca 119/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący

Włodzimierz Wójcicki (spr.)

Sędziowie

Anna Kacprzyk

Joanna Rawa

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko M. Ś.

o odszkodowanie i zadośćuczynienie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zambrowie

z dnia 21 stycznia 2020 r., sygn. akt I C 243/19

apelację oddala.

A. K. W. W. J. R.