Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 578/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący

:

SSA Krzysztof Chojnowski

po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2021 r. w Białymstoku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko(...) w W.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Łomży

z dnia 27 kwietnia 2021 r. sygn. akt I C 272/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok:

a)  w punkcie VI w ten sposób, że tytułem renty zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty po 500 (pięćset) złotych miesięcznie począwszy od grudnia 2020 r., płatne z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminom płatności którejkolwiek z rat renty oraz oddala powództwo w pozostałej części,

b)  w punkcie VII o tyle, że tytułem zwrotu kosztów procesu zasądza kwotę 2.708,50 (dwa tysiące siedemset osiem i 50/100) złotych;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.350 (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów instancji odwoławczej;

III.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łomży kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym.

(...)