Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 63/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie

Przewodniczący: SSA Jacek Szreder

Sędziowie: SA Andrzej Olszewski

SA Stanisław Stankiewicz (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Pajewska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim M. M. (1)

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2021 r. sprawy

M. M. (2)

o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwe niesłuszne zatrzymanie

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w G.

od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2020 r. sygn. akt II Ko 187/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że eliminuje z punktu I wskazanie Komendy Miejskiej Policji w G. jako podmiotu zobowiązanego, w imieniu Skarbu Państwa, do zapłaty na rzecz wnioskodawcy M. M. (2) odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie;

II.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy M. M. (2) kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym;

IV.  kosztami postępowania odwoławczego obciąża Skarb Państwa.

SSA Stanisław Stankiewicz SSA Jacek Szreder SSA Andrzej Olszewski