Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1845/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Marta Witoszyńska

Sędziowie: Renata Jagura

(del.) Ewa Guczyńska – Miśkiewicz

Protokolant: stażysta Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. M.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi

z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt III C 465/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

„ zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. M. kwotę (...),31 (trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć i 31/100) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 24 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę (...) (cztery tysiące trzysta czternaście) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.”

II.  zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. M. kwotę (...) (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.