Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. I AGa 126/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca

SSA Małgorzata Moskwa

Protokolant

Sekretarz Sądowy Jadwiga Szczepańska

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2021 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W.

przeciwko Fundacji (...) w R.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej Fundacji (...) w R.

od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 9 czerwca 2021 r.,

sygn. akt VI GC 123/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda Banku (...) S.A. w W. na rzecz pozwanej Fundacji (...) w R. kwotę 4.050 (cztery tysiące pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Małgorzata Moskwa