Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2028/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Barbara Kempa

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Baraniecka

po rozpoznaniu, na rozprawie , w dniu 22 grudnia 2021 roku, w Ł.

sprawy H. G.

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.

z odwołania H. G. od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.:

z dnia 4 lipca 2017 roku znak (...) ZER- (...)/17/01

o wysokość emerytury policyjnej

oraz z dnia 28 lutego 2018 roku znak (...)

o waloryzacji emerytury policyjnej

1.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia4 lipca 2017 roku znak (...) ZER- (...)/17/01 i zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. do przeliczenia emerytury policyjnej H. G. , z pominięciem art. 15c , ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, (...)Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 2016 r. poz. 708 z późn. zm) , od dnia 1 października 2017 roku;

2.  zmienia zaskarżoną decyzję z dnia 28 lutego 2018 roku znak (...) i zobowiązuje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W., do przeliczenia emerytury policyjnej H. G. , z pominięciem art. 15c , ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, (...)Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 2016 r. poz. 708 z późn. zm) , od dnia 1 marca 2018 roku;

3.  zasądza od Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. na rzecz H. G. kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.