Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1693/20

III Cz 1042/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz

Protokolant: sekretarz sądowy Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2022 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa L. C., E. C.

i A. C.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt XVIII C 2363/18

i zażalenia powódki A. C. od postanowienia stanowiącego punkt 3. wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt XVIII C 2363/18

1. oddala apelację;

2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz L. C. i E. C. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego;

3. zmienia zaskarżone postanowienie – punkt 3. wyroku poprzez nadanie mu treści : „nie obciąża A. C. kosztami procesu należnymi od niej stronie pozwanej”;

4. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. C. kwotę 530 (pięćset trzydzieści) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.