Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 725/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 listopada 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Adam Borowicz

Protokolant: Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (...) Szpitalowi (...) w Ł.(...) z siedzibą w Ł. oraz (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala (...) w Ł.(...) z siedzibą w Ł. oraz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz A. R. kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia 27 października 2017 roku do dnia zapłaty – z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego z obowiązku świadczenia na rzecz powoda do wysokości dokonanej już zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  ustala, że koszty procesu między stronami znoszą się wzajemnie;

4.  nakazuje pobrać solidarnie od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...) Szpitala (...) w Ł.(...) z siedzibą w Ł. oraz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych kwotę 2976,30 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy).