Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 762/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o uchylenie kary porządkowej

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powódki W. K. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.