Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 972/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: Marta Witoszyńska (spr.)

(del.) Michał Krakowiak

po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. B.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 12 marca 2020 r., sygn. akt I C 424/19

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz I. B. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.