Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1574/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. G.

przeciwko R. P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Widzewa w Łodzi

z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt VIII C 656/19

1. oddala apelację;

2. zasądza od R. P. na rzecz W. G. kwotę 1800 (tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.