Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 661/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka

Protokolant: Edyta Osińska

po rozpoznaniu 9 grudnia 2021 r. w S.

na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko R. O. i E. O.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanych R. O. i E. O. solidarnie na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 78.462,75 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, liczonymi od kwoty 67.222,03 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote trzy grosze) od dnia 11 kwietnia 2020 r.;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie.