Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III Ca 1615/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa E. D.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej

z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi

z dnia 10 sierpnia 2020 r., sygn. akt II C 148/18

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Rejonowemu

dla Ł. w Ł. do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego.