Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 262/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2022 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o odszkodowanie w kwocie 2142,00 zł

I powództwo oddala;

II zasądza od powoda P. B. na rzecz pozwanego Towarzystwu (...) S.A. w W. kwotę 917,00 zł ( dziewięćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III nakazuje Skarbowi Państwa wypłacić powodowi P. B. kwotę 800,00 zł ( osiemset złotych ) tytułem zwrotu zaliczki zaksięgowanej pod pozycją U11- (...).

Sędzia Lidia Grzelak