Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1845/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 29 września 2020 roku, sygn. I C 3041/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. na rzecz S. K. kwotę 1800 ( tysiąc osiemset ) złotych tytułem zwrotu kosztów postepowania apelacyjnego.