Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 367/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Protokolant: sekr. sąd. Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o zapłatę

I utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany w dniu 26 listopada 2015 r. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie VIII GNc 459/15 uzupełniony postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 lipca 2016 r.;

II nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Szczecinie kwotę 85,92 zł (osiemdziesięciu pięciu złotych dziewięćdziesięciu dwóch groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.