Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V P 160/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 lipca 2021r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Hop

Ławnicy: M. K., D. C.

Protokolant: Anna Lewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2021r. w S.

sprawy z powództwa E. J.

przeciwko: Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w D.

o odszkodowanie w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powódki E. J. na rzecz pozwanego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w D. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.