Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 129/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Hop

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2022 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania B. M. od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...)
z dnia 24 marca 2021 r. nr (...).1.33.2021

przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwie (...)

o ustalenie stopnia niepełnosprawności

1. oddala odwołanie;

2. przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Słupsku na rzecz radcy prawnego D. G. kwotę 90 zł. ( dziewięćdziesiąt złotych ) powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej ubezpieczonemu z urzędu.