Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 100/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Hop

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2022 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania K. J. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak sprawy JO/0/037098959

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o jednorazowe odszkodowanie

zmienia w całości zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu K. J. prawo do jednorazowego odszkodowania
w kwocie 4.920,00 zł. ( cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia i 00/100 złotych) z tytułu wypadku przy pracy z dnia 3 grudnia 2019 r. – za 5 % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.