Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI Ka 670/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie XI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący Sędzia Marta Śmiech

Protokolant stażysta Marta Kańska

po rozpoznaniu dnia 28 października 2021 roku

sprawy S. S. , syn B. i M. zd. K., ur. (...) w L.

obwinionego z art. 54 kw

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 15 marca 2021 roku sygn. akt IV W 906/20

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że S. S. uniewinnia od popełnienia zarzuconego mu czynu;

II.  kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.