Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 205/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Asesor Sądowy Anna Kubicka – Grudzień

Protokolant:

Sekr. Anna Kubik

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2021 roku w Staszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Banku spółki akcyjnej z siedzibą we W.

przeciwko T. O.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od strony powodowej (...) Banku spółki akcyjnej z siedzibą we W. na rzecz pozwanego T. O. kwotę w wysokości 917,00 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty.