Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 105/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

G., dnia 13 stycznia 2022 roku

Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Patrycja Wojczuk

Protokolant: Paulina Tumidajewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 roku w G.

sprawy z powództwa R. M.

przeciwko M. F.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego M. F. na rzecz powoda R. M. kwotę 8.610 zł ( osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego M. F. na rzecz powoda R. M. kwotę 2.317 zł (dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów postępowania.

sędzia Patrycja Wojczuk