Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2558/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16. grudnia 2020 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko,

po rozpoznaniu w dniu 16. grudnia 2020 roku w Warszawie,

na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 3.783,00 zł (trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 1. lutego 2018 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 108,00 zł (sto osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje wypłacić pozwanemu ze środków Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie kwotę 302,00 zł (trzysta dwa złote) tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki.

Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko

Zarządzenie: Odpisy wyroku proszę doręczyć pełnomocnikom stron.