Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 2742/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny – Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Anna Rakoczy

Protokolant: osobiście

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu uproszczonym

sprawy z powództwa J. Z.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą we W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 24 września 2021 r., sygn. akt VI C 1257/19/S

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą we W. na rzecz powódki J. Z. kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego

SSO Anna Rakoczy