Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 367/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2022 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Gminy Miejskiej C.

przeciwko R. K.

o zapłatę 1319,16 zł

I zasądza od pozwanego R. K. na rzecz powoda Gminy Miejskiej C. kwotę 1319,16 zł ( jeden tysiąc trzysta dziewiętnaście złotych szesnaście groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego R. K. na rzecz powoda Gminy Miejskiej C. kwotę 370,00 zł ( trzysta siedemdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 270,00 zł ( dwieście siedemdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III przyznaje adw. D. A. wynagrodzenie za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu pozwanego R. K. w kwocie 180,00 zł ( sto osiemdziesiąt złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

IV przyznane w pkt III wynagrodzenie nakazać Skarbowi Państwa wypłacić adw. D. A. z sum budżetowych, koszty wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu pozwanego R. K. przejmując na rachunek Skarbu Państwa.

Sędzia Lidia Grzelak