Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 784/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Adam Borowicz

Protokolant: Aleksandra Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. L. i M. L.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę i ustalenie

1.  umarza postępowanie w sprawie w zakresie dotyczącym roszczenia pieniężnego powodów o zapłatę sumy wyrażonej w walucie polskiej, opartego na twierdzeniu o nieważności umowy kredytu, w części powyżej kwoty 143.294,61 zł (sto czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;

2.  oddala powództwo w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności zawartej przez strony umowy kredytu z dnia 21 listopada 2005 roku i aneksów do tej umowy oraz ponad kwotę z punktu 1 co do pozostałych roszczeń pieniężnych powodów opartych na ich twierdzeniu o nieważności umowy kredytu;

3.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz K. L.

a.  kwotę 7897,04 zł (siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych cztery grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty,

b.  kwotę 5441,15 zł (pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych piętnaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2020 roku do dnia zapłaty,

c.  kwotę 2442,09 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 maja 2021 roku do dnia zapłaty,

d.  kwotę 3536,68 chf (trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć franków szwajcarskich sześćdziesiąt osiem centymów) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 10 marca 2020 roku do dnia zapłaty,

e.  kwotę 67,14 chf (sześćdziesiąt siedem franków szwajcarskich czternaście centymów) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 11 maja 2021 roku do dnia zapłaty;

4.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz M. L.:

a.  kwotę 7897,04 zł (siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych cztery grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty,

b.  kwotę 5441,15 zł (pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych piętnaście groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 marca 2020 roku do dnia zapłaty,

c.  kwotę 2442,09 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 maja 2021 roku do dnia zapłaty,

d.  kwotę 3536,68 chf (trzy tysiące pięćset trzydzieści sześć franków szwajcarskich sześćdziesiąt osiem centymów) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 10 marca 2020 roku do dnia zapłaty,

e.  kwotę 67,14 chf (sześćdziesiąt siedem franków szwajcarskich czternaście centymów) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 11 maja 2021 roku do dnia zapłaty;

5.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

6.  ustala, że koszty procesu między stronami znoszą się wzajemnie;

7.  z tytułu obciążającej powodów części kosztów sądowych nakazuje przeksięgować na rachunek Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2170,90 zł (dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) z niewykorzystanej części zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłej uiszczonej przez M. L. w dniu 3 grudnia 2020 roku oraz nakazuje zwrócić M. L. kwotę 462,13 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy) stanowiącą pozostałą część tej zaliczki;

8.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 802,93 zł (osiemset dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) z tytułu kosztów sądowych.