Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2452/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22. kwietnia 2021 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Ernest Kaliciński,

po rozpoznaniu w dniu 8. kwietnia 2021 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. kwotę 3.634,00 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści cztery złote) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie kwotę 112,00 zł (sto dwanaście złotych) tytułem wydatków poniesionych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa.

Sędzia Aleksandra Zielińska – Ośko