Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II C 2439/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Bielczyk

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. K. i K. R.

przeciwko (...) Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę i ustalenie

1.  ustala, że umowa kredytu mieszkaniowego Nr (...) o kredyt mieszkaniowy (...) (Kredyt budowlano-hipoteczny przeznaczony na zakup na rynku pierwotnym nieruchomości od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej) z dnia 27 grudnia 2006 r., jest nieważna;

2.  zasądza od (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz:

a.  G. K. – kwoty: 44.999,92 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) oraz 43.478,94 CHF (czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem 94/100 franków szwajcarskich) – z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 września 2020 roku do dnia zapłaty,

b.  K. R. – kwoty: 44.999,92 zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) oraz 43.478,94 CHF (czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem 94/100 franków szwajcarskich) – z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 września 2020 roku do dnia zapłaty;

3.  zasądza od (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz G. K. i K. R. kwotę 11.834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.