Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 8/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 lipca 2022r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie IV Wydział Pracy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Justyna Marciniak

Protokolant: Olga Witkowska

po rozpoznaniu w dniu 01 czerwca 2022r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa I. K.

przeciwko P. P.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

I.  Zasądza od pozwanego P. P. na rzecz powódki I.

K. kwotę 8.400,00 zł (osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę;

II.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności co do

kwoty 2.870,00 (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100);

III.  Nakazuje pobrać od pozwanego P. P. na rzecz Skarbu

Państwa – Sądu Rejonowego w Ciechanowie kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu opłaty sądowej od pozwu, od której powódka była zwolniona z mocy prawa.

sędzia Justyna Marciniak