Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 720/20

POSTANOWIENIE

G., dnia 26 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Goleniowie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S.

przeciwko (...) S.A. V. (...) w W.

o zapłatę

postanawia:

I.  stwierdzić, iż w aktach sprawy znajdują się dowody z dokumentów, które stanowią dowód w sprawie,

II.  zamknąć rozprawę.

SSR Patrycja Wojczuk

Sygnatura akt I C 720/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

G., dnia 26 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Goleniowie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Wojczuk

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Goleniowie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S.

przeciwko (...) S.A. V. (...) w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S. kwotę 7.016,10 zł ( siedem tysięcy szesnaście złotych dziesięć groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczanymi od dnia 13 października 2019 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  zasądza od pozwanej (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S. kwotę 2.392,88 zł ( dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

IV.  nakazuje pobrać od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Goleniowie kwotę 16,15 zł ( szesnaście złotych piętnaście groszy) tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych,

V.  nakazuje pobrać od pozwanej (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Goleniowie kwotę 73,57 zł ( siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy) tytułem części nieuiszczonych kosztów sądowych.

SSR Patrycja Wojczuk

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

-

(...)

-

(...)

4.  (...)

G., (...)

(...)