Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 2250/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 sierpnia 2022r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie: Przewodnicząca Sędzia S.O. Dorota Liczberska– Dębska

Protokolant: sekr. sąd. Gabriela Gierach

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2022r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa A. R.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o zapłatę kwoty 191.500 zł

i z powództwa wzajemnego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

przeciwko A. R.

o zapłatę kwoty 28.000 zł

1.  zasądza z powództwa głównego od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz A. R. kwotę 191.500 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

2.  nakazuje pobrać od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 9.575 zł (dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu oraz kwotę 809,75 zł (osiemset dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) tytułem nieuiszczonych wydatków od uwzględnionego powództwa;

3.  oddala powództwo wzajemne;

4.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz A. R. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku od dnia zapłaty.