Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II C 1644/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 sierpnia 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

Przewodnicząca: Sędzia S.O. Dorota Liczberska – Dębska

Protokolant: sekr. sąd. Paweł Miszczak

po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa J. Ł. i D. Ł.

przeciwko (...) Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 101.852,95 zł i 6.752,91 CHF i ustalenie nieistnienia umowy z dnia 23 grudnia 2006 roku, ewentualnie o zapłatę kwoty 38.211,39 zł i 6.752,91 CHF

1.  oddala powództwa;

2.  zasądza solidarnie od J. Ł. i D. Ł. na rzecz (...) Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 5.400 zł (pięć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.