Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1433/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 kwietnia 2022r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Lech

Protokolant: stażysta Agata Warzyńska

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2022r. w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa E. C.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E. C. kwotę 31.000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2020r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki E. C. kwotę 952,56 zł (dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 56/100) tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 stycznia 2020r. do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  nie obciąża powódki E. C. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w (...) kwotę 1.185,23 zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych 23/100 ) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

6.  nie obciąża powódki E. C. nieuiszczonymi kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa.

SSO Renata Lech