Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 746/20

POSTANOWIENIE

Dnia 2 września 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółka akcyjna z siedzibą w R.

przeciwko S. C.

o odszkodowanie

p o s t a n a w i a:

I.  dopuścić dowód z dokumentów zawartych w aktach postępowania tut. Sądu sygn. akt. (...),

II.  zamknąć rozprawę.

sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Sygn. akt IX P 746/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 września 2022 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

po rozpoznaniu w dniu 2 września 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w R.

przeciwko S. C.

o odszkodowanie

I.  oddala powództwo w całości;

II.  zasądza od powódki (...) spółki akcyjnej z siedzibą w R. na rzecz pozwanego S. C. kwotę 202,50 zł (dwustu dwóch złotych i pięćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie licznymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska

Z:

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

Sędzia Joanna Szyjewska-Bagińska