Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt I C 2024/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Mateusz Janicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 10 listopada 2021 roku w W.

sprawy z powództwa H. K. i K. K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz każdego z powodów po 400 (czterysta) euro;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

Z. ądzenia:

1.  zakreślić sprawę w repertorium C;

2.  odpis wyroku doręczyć każdemu z powodów (2) i pozwanemu (pozwanemu wraz z odpisem pisma z 26 października 2021 r.) - każdemu z pouczeniem, że w terminie 7 dni może wnieść o uzasadnienie wyroku (wniosek podlega opłacie 100 zł), co jest warunkiem ewentualnego zaskarżenia wyroku apelacją do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem;

3.  akta przedłożyć z wpływem lub za miesiąc z potwierdzeniami doręczeń.

W., 10 listopada 2021 roku asesor sądowy M. J.