Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt I C 313/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10 sierpnia 2021 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w I Wydziale Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: asesor sądowy Mateusz Janicki

przy udziale protokolanta Sebastiana Kasper

po rozpoznaniu na rozprawie 10 sierpnia 2021 roku w W.

sprawy z powództwa H. V.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda 400 (czterysta) euro z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 października 2020 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda 1 117 (tysiąc sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.