Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2673/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: stażysta Karolina Biedrzycka

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2022 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

z udziałem Ł. W., M. C., D. K. (1), D. K. (2)

o podleganie ubezpieczeniom społecznym i podstawę wymiaru składek

na skutek odwołania (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 30 września 2020 roku

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 30 września 2020 roku

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 30 września 2020 roku

od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 30 września 2020 roku

1. oddala odwołania;

2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Monika Pawłowska-Radzimierska