Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 496/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący : Sędzia Jacek Kępa

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2022 r.

w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w Ł.

przeciwko A. D. i B. D.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej A. D.

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 14 stycznia 2021 r.

sygnatura akt I C 1463/18

1.oddala apelację;

2.przynaje adwokat A. P. za sprawowanie kurateli dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej A. D. w postępowaniu apelacyjnym wynagrodzenie w kwocie 180 (sto osiemdziesiąt ) zł i nakazuje wypłacenie tej kwoty ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi.