Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 326/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2022 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w K.

przeciwko I. A.

o zapłatę 31102,56 zł

I zasądza od pozwanej I. A. na rzecz powoda Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w K. kwotę 29234,04 zł ( dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote cztery grosze ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2022 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanej I. A. na rzecz powoda Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w K. kwotę 5079,00 zł ( pięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3617,00 zł ( trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV przyznaje adw. W. P. wynagrodzenie za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu pozwanej I. A. w kwocie 2400,00 zł ( dwa tysiące czterysta złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

V przyznane w pkt IV wynagrodzenie nakazuje Skarbowi Państwa wypłacić adw. W. P. z sum budżetowych, koszty wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu pozwanej I. A. przejmując na rachunek Skarbu Państwa.

Sędzia Lidia Grzelak